Projekt Digitálny žiak

Spoločnosť AMICOMP BB s.r.o.je zmluvný predajca národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR

Čas na registráciu je do konca júna 2023

2023/06/30 05:16:28

Aktuality

Piatok – 2. 6. 2023

Do konca mája malo overovací kód pre uplatnenie príspevku dostať 20-tisíc žiakov.

Dnes už bývalá ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ešte tesne pred svojím koncom vo funkcii predpokladala, že do konca mája dostane overovací kód pre uplatnenie dotácie na nákup výpočtovej techniky 20-tisíc žiakov. Realita je výrazne vzdialená od sľubov, zistilo Živé.sk.

Príspevok štát poskytuje cez projekt Digitálny žiak, na ktorom spolupracuje s Digitálnou koalíciou, čo je iniciatíva zameraná na zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku.

Digitálna koalícia potvrdila, že ku dnešnému dňu odoslali len viac ako 5-tisíc validačných kódov oprávňujúcich získanie príspevku pre žiakov prvého ročníka stredných škôl, piateho ročníka osemročných gymnázií a žiakov s potvrdením, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Piatok – 12. 5. 2023

Zatiaľ je projekt len v pilotnej fáze, spustili ju s vybranými bratislavskými školami.

Projekt Digitálny žiak, cez ktorý štát poskytuje vybraným skupinám žiakov a študentov z eurofondov 350-eurovú dotáciu na nákup výpočtovej techniky, vstúpil do svojej pilotnej fázy. Cieľom je počas nej otestovať funkčnosť systémov na menšej skupine žiakov.

Celkovo požiadalo o príspevok od oznámenia možnosti 53-tisíc žiadateľov, z ktorých 254 už dostalo overovací kód pre uplatnenie dotácie. Pôvodne autori projektu avizovali, že prví žiadatelia budú môcť dotované zariadenia získať v apríli.

Predpokladá sa, že do konca mája bude doručený ďalším 20-tisíc žiakom. Na tlačovej konferencii to oznámili ministerka pre investície a informatizáciu (MIRRI) Veronika Remišová a Mário Lelovský z Digitálnej koalície.

Pre koho je projekt určený?

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov všetkých ZŠ a SŠ, ktorí študujú v SR.

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti – teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

Ako získať príspevok?

Zaregistrujte sa do projektu vyplnením formulára na https://register.digitalnyziak.sk/

Po úspešnej registrácii vám bude zaslaný validačný kód cez SMS a e-mail.

Aby ste si mohli uplatniť digitálny príspevok vo výške 350,- EUR, musíte mať so sebou: validačný kód, doklady totožnosti, údaje pre registrovanie zariadenia (funkčný e-mail, telefón, príp. Apple ID)